Vyhľadávanie

V ponuke je 194 nehnuteľností.
Zoznam nehnuteľností
Novinky a aktuality
2.Obmedzenie platieb v hotovosti     Od 1.1.2013 vstúpil do účinnosti zákon č. 394 / 2012...
1.Energetická certifikácia budov   Predloženie energetického certifikátu pri realitnom obchode sa...

Realitný kódex

REALITNÝ
 

KÓDEX

CERTIFIKOVANÝCH  REALITNÝCH  PORADCOV SR  


PREAMBULA
Realitný kódex predstavuje súhrn základných práv a povinností, hodnôt, princípov a pravidiel správania sa realitného poradcu pri poskytovaní realitného poradenstva a úkonov súvisiacich s realitnou činnosťou, ďalej len "kódex". Kódex zároveň upravuje základné práva a povinnosti realitného poradcu a klienta.

I.  Hlava
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA A VÝKLAD POJMOV


(1) Kódex neupravuje podmienky pre výkon podnikateľskej činnosti v realitnej alebo inej oblasti.

(2) Na účely tohto kódexu sa používajú pojmy s nasledujúcim významom:

 1. Klient - osoba, ktorej realitný sprostredkovateľ má poskytnúť alebo poskytuje službu spojenú so sprostredkovaním predaja, kúpy alebo nájmu nehnuteľnosti.
 2. Kúpna zmluva - akákoľvek zmluva, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Pre účely tohto kódexu sa za kúpnu zmluvu považuje aj akákoľvek iná odplatná alebo bezodplatná zmluva, následkom ktorej je prevod vlastníctva nehnuteľnosti alebo prevod obchodného podielu alebo majetkovej účasti v spoločnosti, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti.
 3. Realitný poradca  - každá fyzická osoba, ktorá úspešne zložila záverečnú odbornú skúšku v rámci určeného vzdelávacieho programu Slovenskej realitnej akadémie. Ak je v texte kódexu použitý pojem poradca, má sa na mysli realitný poradca. Poradca, ktorý je sprostredkovateľom predávajúceho alebo zastupuje záujmy predávajúceho, sa v kódexe ďalej označuje ako poradca predávajúceho. Realitný poradca, ktorý je sprostredkovateľom kupujúceho alebo zastupuje záujmy kupujúceho, sa v kódexe ďalej označuje ako poradca kupujúceho. 
 4. Realitná kancelária - Realitný sprostredkovateľ
 5. Realitný sprostredkovateľ - osoba, ktorá vykonáva činnosti spojené so sprostredkovaním predaja alebo prenájmu nehnuteľností (realitnú činnosť), ktorú na základe poverenia (plnej moci) zastupuje Realitný poradca.  
 6. Rezervačná zmluva - zmluva, obsahom ktorej sú zákonom predpísané náležitosti budúcej kúpnej zmluvy alebo budúcej nájomnej zmluvy a s tým súvisiace práva a povinnosti budúceho kupujúceho a budúceho predávajúceho alebo budúceho prenajímateľa, budúceho nájomcu a sprostredkovateľa.
 7. Slovenská realitná akadémia - vzdelávacia a poradenská organizácia, ktorá zabezpečuje odborné školenia a vykonáva dohľad nad činnosťou realitných poradcov so sídlom: Odborárske nám. č. 3,  811 07 Bratislava, IČO: 46 628 509, ďalej aj ako "SORA".
 8. Sprostredkovateľská zmluva - zmluva, na základe ktorej sa realitný poradca (alebo realitný sprostredkovateľ, za ktorého realitný poradca koná), zaväzuje záujemcovi obstarať za odplatu (províziu) uzavretie kúpnej, nájomnej alebo inej dohodnutej zmluvy. Za sprostredkovateľskú zmluvu sa pre účely tohto kódexu považuje aj akákoľvek iná zmluva podľa Občianskeho alebo Obchodného zákonníka, ktorá má splniť obdobný účel.

Článok 1
Práva a povinnosti klienta

(1) Ak sa tak klient a realitný sprostredkovateľ dohodnú, ich záväzkový vzťah sa riadi týmto kódexom. Akákoľvek osobitná dohoda klienta s realitným sprostredkovateľom má prednosť pred ustanoveniami tohto kódexu.

(2) K uzavretiu platnej sprostredkovateľskej zmluvy dôjde vtedy, ak medzi klientom a realitným sprostredkovateľom dôjde k dohode o predmete sprostredkovania (t.j. k určeniu, či ide o sprostredkovanie predaja, kúpy alebo nájmu nehnuteľnosti a tiež k určeniu nehnuteľnosti, ktorej sa sprostredkovanie týka). Písomná forma sa nevyžaduje.

(3) Pokiaľ medzi klientom a realitným sprostredkovateľom nie je výslovne dohodnuté niečo iné, platí, že sa nehnuteľnosť bude verejne ponúkať za cenu požadovanú klientom pripočítajúc províziu za sprostredkovanie.
 
(4) Ak nie je medzi klientom a realitným sprostredkovateľom výslovne dohodnuté niečo iné alebo, ak vzniknú pochybnosti o výške odmeny (provízie) za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti, platí, že odmena realitného sprostredkovateľa (provízia) sú štyri percenta z ceny, za ktorú sa nehnuteľnosť previedla do vlastníctva záujemcu (kupujúceho). Ak realitný sprostredkovateľ nezistí cenu, za ktorú sa nehnuteľnosť previedla do vlastníctva záujemcu, je odmena sprostredkovateľa (provízia) štyri percenta z ceny, ktorú ako požadovanú cenu uviedol klient realitnému sprostredkovateľovi pri uzatvorení sprostredkovateľského vzťahu.  

(5) Ak nie je medzi klientom a realitným sprostredkovateľom výslovne dohodnuté niečo iné alebo, ak vzniknú pochybnosti o výške odmeny za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti, platí, že odmena realitného sprostredkovateľa je vo výške jednomesačného nájomného, za ktoré sa nehnuteľnosť záujemcovi (nájomcovi) prenechala do užívania bez ohľadu na dĺžku trvania nájomného vzťahu. Ak realitný sprostredkovateľ nezistí výšku nájomného, za ktorú sa nehnuteľnosť prenechala do užívania nájomcovi, je odmena sprostredkovateľa (provízia) vo výške jednomesačného nájomného, ktoré klient požadoval pri uzatvorení sprostredkovateľského vzťahu s realitným sprostredkovateľom.  

(6) Realitnému sprostredkovateľovi ostáva nárok na odmenu (províziu) zachovaný aj za predpokladu, že k podpisu kúpnej alebo nájomnej zmluvy došlo po ukončení spolupráce, ak k uzavretiu takejto zmluvy došlo v súvislosti s činnosťou realitného sprostredkovateľa (napr. tak, že s touto osobou vykonal realitný sprostredkovateľ obhliadku).

(7) Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu rovnako v prípade, ak klient uzavrie kúpnu zmluvu alebo nájomnú zmluvu s osobou, ktorá je majetkovo alebo personálne prepojená s osobou, ktorú mu označil realitný sprostredkovateľ ako osobu vhodnú na uzavretie takejto zmluvy.

(8) Ak viacerí realitní sprostredkovatelia vykonajú obhliadku nehnuteľnosti s tým istým záujemcom, vzniká nárok na úhradu provízie tomu realitnému sprostredkovateľovi, ktorý uskutočnil obhliadku so záujemcom skôr. Klient je v takomto prípade povinný ihneď pri obhliadke upozorniť realitného sprostredkovateľa, že záujemca už skôr vykonal obhliadku nehnuteľnosti a to s iným realitným sprostredkovateľom. Klient je povinný oznámiť realitnému sprostredkovateľovi aj iné dôležité okolnosti súvisiace so sprostredkovaním.

(9) Náklady, ktoré realitný sprostredkovateľ vynaložil v súvislosti so sprostredkovaním v prospech klienta, sú započítané v odmene realitného sprostredkovateľa (v provízii). Ak nedošlo k sprostredkovaniu uzavretia kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy, je realitný sprostredkovateľ oprávnený vyúčtovať si od klienta len náhradu preukázateľne vynaložených nákladov podľa Cenníku realitných služieb, za predpokladu, že tak bolo medzi stranami vopred dohodnuté.. Klient je v takom prípade povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náklady vo výške, ktorú upravuje aktuálny Cenník realitných služieb, platný ku dňu, kedy došlo medzi klientom a realitným sprostredkovateľom k nadviazaniu spolupráce. Cenník realitných služieb tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto kódexu »

(10) Výška sprostredkovateľskej odmeny a náhrada nákladov za realitné služby sa stanovuje výlučne dohodou medzi realitným sprostredkovateľom a jeho klientom. Kódex ani cenník realitných služieb nemá charakter záväzného predpisu, tieto sa pre realitného sprostredkovateľa a klienta stávajú záväznými len vtedy, ak obaja prejavia zámer sa nimi riadiť. Akékoľvek dohody medzi klientom a sprostredkovateľom majú prednosť pred ustanoveniami kódexu a cenníku realitných služieb.

(11) Klient a realitný sprostredkovateľ sa dohodli, že na preukázanie sporných skutočností sa akceptuje aj e-mailová komunikácia medzi nimi alebo ich zástupcami.


II. Hlava 
ZÁSADY KOREKTNÉHO VÝKONU REALITNEJ ČINNOSTI
 (ETICKÝ KÓDEX)

Článok 1
Všeobecné povinnosti realitného poradcu

(1) Realitný poradca vykonáva svoje povolanie čestne v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom. Realitný poradca vystupuje vždy vo vlastnom mene a svoje služby poskytuje odborne, svedomito a zodpovedne.

(2) Realitný poradca sa musí správať vždy a za každých okolností tak, aby si zaslúžil a zaistil dôveru tých, s ktorými prichádza do styku.

(3) Realitný poradca je odborník a v záujme zvyšovania svojich odborných znalostí sa stará o svoje vzdelávanie.

(4) Realitný poradca pri poskytovaní služieb dbá najmä na napĺňanie cieľov klientov; uprednostňuje záujmy klientov pred vlastnými záujmami.

(5) Realitný poradca poskytuje služby v oblastiach, ktoré je schopný po odbornej stránke uskutočniť. Vo veciach, ktoré presahujú jeho profesionálnu kvalifikáciu a rozhľad, sa zaväzuje konzultovať podrobnosti riešenia obchodného prípadu s odborníkom alebo ich zabezpečiť prostredníctvom odborne zdatnej osoby.

(6) Realitný poradca je povinný na svojom profile na realitnom portáli www.realis.sk uvádzať pravdivé a aktuálne informácie a nevyužívať svoj profil na prezentovanie inej osoby (fyzickej alebo právnickej, aj keď by bol jej spoločníkom, členom alebo konateľom), rovnako svoj profil nevyužívať na prezentovanie obchodnej značky alebo ponuky nehnuteľností iných osôb. Podmienky korektného využívania portálu www.realis.sk a www.sora.sk upravuje smernica SORA.

(7) Realitný poradca je povinný rešpektovať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a smernice  vydané Slovenskou realitnou akadémiou.


Článok 2
Povinnosti vo vzťahu ku klientovi

(1) Realitný poradca sa nesmie znížiť k zakrývaniu svojej identity a nesmie sa prezentovať ani ako súkromná osoba (súkromný záujemca).

(2) Informácie o nehnuteľnosti poskytované iným osobám musia byť pravdivé, presné a aktuálne.

(3) Realitný poradca musí pri vykonávaní činnosti zachovávať zodpovedajúcu diskrétnosť. Musí rešpektovať profesionálne tajomstvo, najmä nesmie prezradiť žiadnu dôvernú informáciu, ktorú získal od svojho klienta, partnera alebo zamestnávateľa, a to súčasného i minulého, alebo použiť takú informáciu bez výslovného súhlasu v jeho neprospech.

(4) Realitný poradca uplatňuje zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom. V prípade konfliktných situácií vystupuje ako mediátor, ktorý sa snaží nájsť pre klienta najvhodnejšie riešenie.

(5) Realitný poradca je ďalej povinný:

 1. informovať klienta o rozsahu služieb, ktoré poskytuje, a o odplate (provízii), ktorá je s týmito službami spätá,
 2. priebežne informovať klienta o vývoji prípadu, ktorý mu bol zverený
 3. bez zbytočného odkladu upovedomiť klienta o všetkých dôležitých úkonoch a oboznámiť ho s podstatnými písomnosťami, ktoré v súvislosti s jeho obchodným prípadom prijíma alebo odosiela,
 4. v primeranej lehote zodpovedať dopyty klienta,
 5. starostlivo nakladať s dokladmi, ktoré mu boli zverené, chrániť ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobiť všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami,
 6. chrániť osobné údaje klientov pred stratou, zneužitím alebo odcudzením.

(6) V prípade, ak realitný poradca prijíma od klienta preddavok na svoju odplatu, je povinný ju použiť iba na realizáciu toho obchodného prípadu, v súvislosti s ktorým bol preddavok na odplatu poskytnutý.

(7) V prípade, ak realitný poradca prijíma peňažné prostriedky od klienta, ktoré nemajú charakter odplaty za poradenstvo alebo za sprostredkovateľské služby, je povinný tieto peňažné prostriedky starostlivo uchovať, nepoužiť ich v rozpore s prijatým účelom a viesť ich oddelene od svojho majetku. Zároveň je povinný o takýchto peňažných prostriedkoch viesť podrobnú evidenciu, ktorú je povinný na požiadanie predložiť strane, ktorá peňažné prostriedky zložila, príp. osobe, ktorej sú peňažné prostriedky určené.

(8) Po realizácii každého obchodného prípadu je realitný poradca povinný svoju odplatu klientovi riadne vyúčtovať.

(9) Ak klient vznesie reklamáciu voči poskytnutej službe alebo platbe, je realitný poradca povinný ju bezodkladne, najneskôr v lehote 30 dní, vybaviť. Ak je reklamácia dôvodná, je realitný poradca povinný bezodkladne zjednať nápravu, nepriaznivý stav odstrániť, prípadne klientovi poskytnúť primeranú zľavu z ceny služby. Ak je reklamácia nedôvodná, je realitný poradca povinný klientovi písomne oznámiť dôvody, pre ktoré vyhodnotili reklamáciu ako nedôvodnú.  


III. Hlava 
SPOLUPRÁCA MEDZI REALITNÝMI PORADCAMI

Článok 1
Zásady spolupráce

(1) Realitní poradcovia sa k sebe správajú korektne a zdvorilo, pred klientmi pôsobia ako jednotný tím.

(2) Poradcovia sa snažia vyvinúť maximálne úsilie, aby predišli prípadným nezhodám, konfliktom alebo nedorozumeniam medzi nimi a ich klientmi.

(3) Ak sa vyskytne na strane kupujúceho problém, prekážka alebo vznikne potreba zariadiť vec alebo zabezpečiť dokument, tento bezodkladne zabezpečí poradca kupujúceho. Ak sa vyskytne na strane predávajúceho problém, prekážka alebo vznikne potreba zariadiť vec alebo zabezpečiť dokument, tento bezodkladne zabezpečí poradca predávajúceho.

(4) Len vo výnimočných prípadoch, najmä ak to neznesie odklad a nie je možné spojiť sa priamo so spolupracujúcim poradcom, je možné, aby v priebehu spolupráce poradca predávajúceho kontaktoval priamo kupujúceho, alebo aby poradca kupujúceho kontaktoval priamo predávajúceho. O tomto však musí bezodkladne informovať spolupracujúceho poradcu (telefonicky, e-mailom alebo sms).

(5) Realitný poradca je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by mohli smerovať alebo mať za následok prebratie klienta spolupracujúcemu poradcovi s cieľom vylúčiť ho z realitného obchodu, alebo ak klienta od spolupráce s iným realitným poradcom odhovorí.

(6) Ak realitný poradca zastupuje realitného sprostredkovateľa bez platného poverenia (splnomocnenia), zodpovedá spolupracujúcemu poradcovi za vzniknutú škodu a ušlý zisk.

 
Článok 2
Uzavretie dohody o spolupráci a priebeh spolupráce

(1) Realitní poradcovia platne nadviažu medzi sebou spoluprácu tak, že si vzájomne potvrdia dohodu o spolupráci. Za potvrdenú a platne uzavretú dohodu o spolupráci sa považuje aj súhlasné stanovisko vyjadrené v e-mailovej komunikácii medzi poradcami (alebo ich zástupcami), ak z obsahu vyplýva, že došlo ku konsenzu o podstatných náležitostiach dohody o spolupráci (t.j. došlo k dohode o predmete spolupráce, k označeniu nehnuteľnosti a deľbe provízie). Vzor dohody o spolupráci medzi realitnými sprostredkovateľmi je umiestnený na webovej stránke www.sora.sk (nižšie)

(2) Po nadviazaní spolupráce medzi poradcami nesmie žiaden z poradcov navyšovať dohodnutú províziu o akúkoľvek sumu alebo účtovať si od klientov nesúvisiace platby alebo poskytovať zľavy bez predchádzajúceho súhlasu spolupracujúceho poradcu. Ak poradca kupujúceho prevzal od záujemcu o kúpu nehnuteľnosti (predbežnú) peňažnú zálohu, je o tom povinný informovať poradcu predávajúceho. Poradca predávajúceho je po nadviazaní spolupráce povinný poradcovi kupujúceho oznámiť pravdivo obsah sprostredkovateľskej zmluvy,  ktorú s klientom uzavrel a túto na požiadanie spolupracujúcemu poradcovi poskytnúť k nahliadnutiu.

(3) Ustanovenia tohto kódexu o spolupráci realitných poradcov pri sprostredkovaní kúpy alebo predaja nehnuteľnosti sa primerane použijú aj na spoluprácu pri sprostredkovaní nájmu nehnuteľností. Za Poradcu predávajúceho sa v tomto prípade považuje poradca prenajímateľa a za poradcu kupujúceho sa považuje poradca nájomcu.  

Článok 3
Oprávnené výdavky pri spoločnom obchode, delenie provízie a vyúčtovanie

(1) Pri spoločnom realitnom obchode sa zohľadňujú len oprávnené výdavky. Výdavky, ktoré nie sú oprávnené alebo neboli poradcami vopred písomne odsúhlasené, znáša v plnej výške ten poradca, ktorý ich vynaložil.

(2) Poradca, ktorý prevzal do úschovy prvú časť kúpnej ceny alebo ktorý prijal od záujemcu o kúpu zálohu na províziu, je povinný ju spolupracujúcemu poradcovi vyúčtovať do 15 dní od ukončenia spoločného obchodu, najneskôr však do 15 dní od právoplatnosti prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V tejto istej lehote je poradca povinný uhradiť spolupracujúcemu poradcovi peňažný podiel na provízii. (Vzor vyúčtovania pozrite nižšie) 

(3) Pri zmarení (neuzavretí) spoločného obchodu si poradcovia rozdelia výťažok z peňažnej sankcie, ktorú od klienta (klientov) získali a to pomerom, akým by si rozdelili províziu, ak by k zmareniu spoločného obchodu nedošlo. Pred rozdelením výťažku zo sankcie je potrebné zohľadniť výdavky.

(4) Ak vzniknú medzi spolupracujúcimi poradcami pochybnosti o spôsobe rozdelenia provízie, rozdelí sa provízia medzi poradcov, každému rovným dielom. Náklady spojené so spoločným obchodom budú poradcovia rovnako znášať rovným dielom.


IV. Hlava
DISCIPLINÁRNY PORIADOK

Táto hlava kódexu upravuje podmienky disciplinárnej zodpovednosti realitných poradcov, vymedzenie disciplinárnych previnení, druhy disciplinárnych opatrení a zásady ich ukladania, postavenie a pôsobnosť disciplinárnej komisie Slovenskej realitnej akadémie a priebeh disciplinárneho konania.

Článok 1
Disciplinárne previnenie

(1) Disciplinárne previnenie je zavinené konanie spočívajúce v porušení povinností ustanovených v realitnom kódexe alebo v inom predpise vydanom Slovenskou realitnou akadémiou.

(2) Pod konaním sa rozumie aj opomenutie konania, na ktoré bol poradca povinný.

Článok 2
Disciplinárna zodpovednosť

(1) Vznik disciplinárnej zodpovednosti sa posudzuje podľa ustanovení kódexu účinného v čase spáchania disciplinárneho previnenia. Neskoršie znenie kódexu sa použije, ak je to pre obvineného priaznivejšie.

(2) Na vznik disciplinárnej zodpovednosti za disciplinárne previnenie postačuje zavinenie z nedbanlivosti, ak nie je v kódexe ustanovené, že sa vyžaduje úmyselné zavinenie.

(3) Disciplinárne previnenie je spáchané z nedbanlivosti, ak obvinený:

 1. vedel, že svojím konaním môže porušiť povinnosť uloženú mu týmto kódexom alebo iným predpisom Slovenskej realitnej akadémie, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že túto povinnosť neporuší,
 2. nevedel, že svojím konaním môže porušiť povinnosť uloženú mu týmto kódexom alebo iným predpisom Slovenskej realitnej akadémie, hoci to vzhľadom na okolnosti a svoje osobné a profesné pomery vedieť mal a mohol.

(4) Disciplinárne previnenie je spáchané úmyselne, ak obvinený:

 1. chcel svojím konaním porušiť povinnosť uloženú týmto kódexom alebo iným predpisom Slovenskej realitnej akadémie,
 2. vedel, že svojím konaním môže porušiť povinnosť uloženú týmto kódexom alebo iným predpisom Slovenskej realitnej akadémie a s týmto prípadným porušením bol uzrozumený.

(5) Zodpovednosť za disciplinárne opatrenie zaniká, ak návrh na začatie disciplinárneho konania nebol podaný do jedného roka, keď sa o ňom disciplinárna komisia Slovenskej realitnej akadémie dozvedela, najneskôr do troch rokov odo dňa spáchania disciplinárneho previnenia.

Článok 3
Disciplinárna komisia

(1) Disciplinárna komisia je disciplinárnym orgánom Slovenskej realitnej akadémie, ktorý vykonáva disciplinárnu právomoc nad realitnými poradcami.

(2) Disciplinárna komisia a odvolací senát disciplinárnej komisie sú vždy trojčlenné. V tej iste veci nemôže byť člen disciplinárnej komisie zároveň členom odvolacieho senátu disciplinárnej komisie.  
 
(3) Zasadnutia disciplinárnej komisie zvoláva a vedie jej predseda, prípadne ním poverený člen disciplinárnej komisie.

(4) Zasadnutia disciplinárnej komisie sú neverejné.

(5) O zasadnutí disciplinárnej komisie sa spíše zápisnica.

(6) Na prijatie platného rozhodnutia disciplinárnej komisie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých jej členov.

Článok 4
Disciplinárne opatrenia

(1) Disciplinárne opatrenie predstavuje sankciu sa spáchané disciplinárne previnenie, ktorého základným účelom je výchovné a represívne pôsobenie na disciplinárne potrestaného.

(2) V disciplinárnom konaní možno uložiť len taký druh disciplinárneho opatrenia, ktoré možno uložiť podľa ustanovení kódexu účinného v čase, keď sa o disciplinárnom opatrení rozhoduje.

(3) Za disciplinárne previnenie môže uložiť disciplinárna komisia Slovenskej realitnej akadémie niektoré z nasledujúcich disciplinárnych opatrení:

 1. napomenutie;
 2. dočasné odňatie možnosti prezentovať svoje služby v rámci portálu www.realis.sk, najdlhšie však na obdobie 12 mesiacov;
 3. trvalé odňatie možnosti prezentovať svoje služby v rámci portálu www.realis.sk;
 4. vyškrtnutie zo zoznamu realitných poradcov;
 5. peňažnú pokutu vo výške 500 EUR;
 6. peňažnú pokutu vo výške 5.000 EUR - pri závažnom porušení povinností realitného poradcu.

(4) Pri určení druhu a výmery disciplinárneho opatrenia disciplinárna komisia prihliadne najmä na spôsob spáchania disciplinárneho previnenia a jeho následok, na okolnosti, za ktorých bolo spáchané, formu a podobu zavinenia, pohnútku, na základe ktorej obvinený konal alebo konanie opomenul a na osobu obvineného. Disciplinárna komisia môže uložiť aj viaceré disciplinárne opatrenia súčasne. Peňažná pokuta je splatná v lehote určenej v rozhodnutí a na účet Slovenskej realitnej akadémie.

(5) Od uloženia disciplinárneho opatrenia možno upustiť, ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

 1. disciplinárne previnenie bolo náležite a spoľahlivo zistené, nie sú dôvodné pochybnosti o jeho spáchaní a tohto disciplinárneho previnenia sa dopustil obvinený a
 2. samotné prejednanie disciplinárneho previnenia pred disciplinárnou komisiou v dostatočnom rozsahu splnilo výchovný účinok, inak sledovaný uložením disciplinárneho opatrenia, a
 3. obvinený spáchanie disciplinárneho previnenia oľutoval a prejavil účinnú snahu po náprave a
 4. obvinený odstránil následky svojho konania, nahradil spôsobenú škodu alebo s poškodeným o jej náhrade uzavrel dohodu, alebo urobil iné opatrenia potrebné na jej náhradu a
 5. v predchádzajúcom období nebol za disciplinárne previnenie postihnutý, ani inak sankcionovaný Slovenskou realitnou akadémiou.

(6) V prípade, ak disciplinárne konanie napĺňa súčasne znaky skutkovej podstaty trestného činu alebo priestupku podľa osobitných právnych predpisov, disciplinárna komisia môže upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia, ak bol obvinený právoplatne odsúdený za trestný čin alebo uznaný za vinného za priestupok a toto rozhodnutie možno považovať za dostačujúce.

(7) Disciplinárna komisia môže s okamžitou platnosťou a účinnosťou rozhodnúť o dočasnom pozastavení možnosti realitného poradcu prezentovať na portáli www.realis.sk a www.sora.sk svoju osobu a služby, ak nadobudne pochybnosti, či realitný poradca dodržiava všetky povinnosti uvedené v tomto kódexe, alebo ak je predpoklad, že bude v prebiehajúcom disciplinárnom konaní poradcovi uložený niektorý z trestov podľa tohto kódexu.

(8) Medzi závažné porušenie povinnosti realitného poradcu patrí porušenie povinnosti určenej v III. Hlave, Článku 1, ods. (5) alebo povinnosti určenej v III. Hlave, Článku 3, ods. (2) tohto kódexu.

(9) Za závažné porušenie povinností realitného poradcu sa považujú aj také zavinené porušenia povinností ustanovené v tomto kódexe alebo v inom predpise vydanom Slovenskou realitnou akadémiou, ak vzhľadom na spôsob spáchania disciplinárneho previnenia a jeho následok, na okolnosti, za ktoré bolo spáchané, formu a podobu zavinenia, pohnútku, na základe ktorej obvinený konal alebo konanie opomenul, majetkový prospech získaný spáchaním disciplinárneho previnenia, ako i osobu obvineného má disciplinárna komisia za to, že posudzovanie tohto disciplinárneho previnenia ako porušenia povinností menšej závažnosti by nebolo dostačujúce a z toho dôvodu je potrebné, aby bolo posudzované ako závažné porušenie povinnosti.

(10) Výťažok z uhradených pokút sa Slovenská realitná akadémia zaväzuje použiť výlučne na financovanie bezplatných vzdelávacích aktivít alebo podujatí určených pre certifikovaných realitných poradcov alebo na financovanie inzercie ponúk a služieb certifikovaných realitných poradcov v rámci portálu realis.sk.

Článok 5
Evidencia disciplinárnych opatrení

(1) Disciplinárna komisia vedie evidenciu disciplinárnych opatrení.

(2) Evidenciu disciplinárnych opatrení tvorí spis obsahujúci všetky záznamy vyhotovené a použité v disciplinárnom konaní, zápisnice a rozhodnutia disciplinárnej komisie. Spis možno poskytnúť aj štátnym orgánom oprávneným podľa zákona.

(3) Právoplatné uloženie disciplinárneho opatrenia sa zaznamená vo verejnej evidencii s uvedením mena a priezviska osoby sankcionovanej, vymedzenia disciplinárneho previnenia a druhu uloženého disciplinárneho opatrenia.


Článok 6
Zahladenie disciplinárneho opatrenia

(1) Po zahladení disciplinárneho opatrenia sa na disciplinárne potrestaného hľadí, ako keby k disciplinárnemu potrestaniu nedošlo.

(2) Disciplinárna komisia môže rozhodnúť o zahladení disciplinárneho opatrenia na základe žiadosti, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 1. žiadosť na zahladenie disciplinárneho opatrenia bola podaná po uplynutí 3 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie a zároveň
 2. disciplinárna komisia má za to, že vzhľadom na osobu disciplinárne potrestaného a okolnosti hodné osobitného zreteľa uložené disciplinárne opatrenie splnilo svoj výchovný aj represívny účinok.

 
Článok 7
Disciplinárne konanie

(1) Disciplinárne konanie je začaté dňom doručenia písomného návrhu na začatie disciplinárneho konania alebo dňom prijatia rozhodnutia disciplinárnej komisie o začatí disciplinárneho konania voči disciplinárne obvinenému, ak sa o disciplinárnom previnení disciplinárna komisia dozvedela iným preukázateľným spôsobom.

(2) Návrh na začatie konania môže podať ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa hodnoverným spôsobom dozvedela o disciplinárnom previnení. Z návrhu musí byť zrejmé, kto ho podáva, kto je podozrivý z disciplinárneho previnenia, o aké previnenie ide a kedy k nemu došlo, prípadne kto je poškodeným.

(3) Disciplinárna komisia je povinná zaoberať sa každým skutkom, o ktorom sa dozvie a ktorý môže byť disciplinárnym previnením podľa tohto kódexu.


Článok 8
Priebeh disciplinárneho konania

(1) Disciplinárna komisia postupuje tak, aby disciplinárne previnenia boli náležite zistené, a to bez akýchkoľvek dôvodných pochybností o ich spáchaní a o osobe, ktorá sa disciplinárneho previnenia dopustila.

(2) Ak je dostatočne odôvodnený záver, že došlo k spáchaniu disciplinárneho previnenia a že tohto disciplinárneho previnenia sa dopustil obvinený, disciplinárna komisia vydá rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania, inak vec odloží.

(3) O začatí disciplinárneho konania písomne upovedomí disciplinárne obvineného, aby sa v stanovenom termíne dostavil na ústne pojednávanie pred disciplinárnu komisiu a aby sa v určenej lehote k okolnostiam a skutku, ktorý sa mu kladie za vinu, písomne vyjadril.  


Článok 9
Zastavenie disciplinárneho konania

(1) Disciplinárna komisia konanie zastaví, ak:

 1. je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý bolo začaté disciplinárne konanie,
 2. skutok, pre ktorý sa začalo disciplinárne konanie, nie je disciplinárnym previnením podľa tohto kódexu,
 3. je nepochybné, že disciplinárneho previnenia sa nedopustil obvinený,
 4. medzi obvineným a poškodením došlo k urovnaniu či k inej náhrade ujmy mimo disciplinárneho konania,
 5. disciplinárne obvinený po začatí konania zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

(2) Rozhodnutie o zastavení disciplinárneho konania sa vyznačí v spise.

Článok 10
Prerušenie disciplinárneho konania

(1) Disciplinárna komisia konanie preruší, ak:

 1. sa začalo v tej istej veci trestné konanie, konanie o priestupku alebo súdne konanie, a to až do právoplatného skončenia vo veci samej,
 2. pre nedostatok dôkazov alebo pre dočasnú neprítomnosť obvineného nie je možné vec náležite objasniť.

(2) Rozhodnutie o prerušení disciplinárneho konania sa vyznačí v spise.

(3) Ak pominú dôvody, ktoré viedli k prerušeniu disciplinárneho konania, v konaní sa pokračuje. Poznámka o pokračovaní v konaní sa zaznamená v spise, disciplinárna komisia nevydáva osobitné rozhodnutie 
  

Článok 11
Ústne pojednávanie

(1) Ak disciplinárna komisia nerozhodla spôsobom podľa Článku 9 alebo Článku 10 tejto hlavy kódexu, nariadi termín ústneho pojednávania, o ktorom upovedomí v písomnej forme obvineného a osoby, ktorých účasť na konaní je potrebná. Súčasne ich vyzve, aby v stanovenej lehote označili dôkazy relevantné pre posúdenie veci.

(2) Ústne pojednávanie sa koná za stálej prítomnosti všetkých členov disciplinárnej komisie, obvineného z disciplinárneho previnenia a zapisovateľa.

(3) Ústne pojednávanie je možné vykonať bez prítomnosti obvineného, ak sa na ústne pojednávanie nedostaví bez náležitého ospravedlnenia.

(4) Ak sa obvinený zo závažných dôvodov alebo okolností hodných osobitného zreteľa nemôže osobne zúčastniť ústneho pojednávania a vopred o tom disciplinárnu komisiu upovedomí, predseda disciplinárnej komisie ústne pojednávanie odročí a stanoví nový termín pojednávania.

(5) Na záver ústneho pojednávania sa koná porada, na ktorej sa zúčastňujú len členovia disciplinárnej komisie. Po porade vyhlási predseda disciplinárnej komisie rozhodnutie.

(6) O ústnom pojednávaní sa spíše zápisnica.


Článok 12
Zápisnica

(1)    Zápisnica zo zasadnutia obsahuje:

 1. mená a priezviská prítomných členov disciplinárnej komisie a jej predsedu,
 2. meno a priezvisko obvineného,
 3. mená a priezviská osôb zúčastnených,
 4. miesto a čas ústneho pojednávania,
 5. stručný opis priebehu pojednávania,
 6. obsah výpovedí vypočutých osôb,
 7. označenie listinných a iných dôkazov,
 8. rozhodnutie disciplinárnej komisie,
 9. podpis zapisovateľa a predsedu disciplinárnej komisie.

Článok 13
Rozhodnutie

(1) Ak bolo spoľahlivo preukázané, že sa stal skutok, ktorý je disciplinárnym previnením, ktorého sa dopustil obvinený, disciplinárna komisia uzná obvineného za vinného, inak vynesie oslobodzujúce rozhodnutie.

(2) Rozhodnutie obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku.

(3) Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci samej s uvedením skutkových okolností disciplinárneho previnenia, rozhodnutie o vine, druh uloženého disciplinárneho opatrenia, prípadne rozhodnutie o upustení od jeho uloženia.

(4) V odôvodnení je uvedené, ktoré skutočnosti disciplinárna komisia uznala za dokázané, o ktoré dôkazy oprela svoje skutkové zistenia a akými úvahami sa riadila pri vykonávaní a hodnotení dôkazov.

(5) Poučenie o opravnom prostriedku obsahuje údaj, či je možné sa voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie odvolať, v akej lehote sa odvolanie podáva, kto je oprávnený odvolanie podať a ktorý orgán o podanom odvolaní rozhoduje.

(6) V rozhodnutí sa uvedú mená členov disciplinárnej komisie, číslo rozhodnutia, dátum a miesto jeho vyhlásenia, meno a priezvisko obvineného a odtlačok úradnej pečiatky Slovenskej realitnej akadémie. Písomné vyhotovenie rozhodnutia podpisuje predseda disciplinárnej komisie.

(7) Rozhodnutie sa doručuje obvinenému do vlastných rúk poštou (doporučene) alebo osobne.

Článok 14
Odvolacie konanie

(1) Obvinený má právo podať odvolanie voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

(2) Odvolanie je možné podať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia obvinenému.

(3) O odvolaní rozhoduje odvolací senát disciplinárnej komisie, a to s konečnou platnosťou. Rozhodnutie odvolacieho senátu o odvolaní je právoplatné a vykonateľné dňom jeho doručenia.

Článok 15
Výkon disciplinárnych opatrení

(1) Disciplinárne opatrenia vykonáva disciplinárna komisia, za predpokladu, že rozhodnutie, ktorým sa rozhodlo o uložení disciplinárneho opatrenia, nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť.

Článok 16
Trovy disciplinárneho konania

(1) Trovy disciplinárneho konania znáša ten, o disciplinárnom postihu ktorého sa rozhodlo, a je povinný ich Slovenskej realitnej akadémii uhradiť vo výške a v lehote stanovenej v rozhodnutí. 
    
(2) Výšku trov konania stanoví disciplinárna komisia v rozhodnutí o disciplinárnom opatrení.
    
(3) Do trov konania patria najmä:

 1. cestovné výdavky členov disciplinárnej komisie, príp. znalcov a svedkov;
 2. náhrada za stratu času, resp. náhrada mzdy členov disciplinárnej komisie, prípadne znalcov a svedkov            
 3. náklady konania;
 4. trovy zastúpenia.

V. Hlava
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


(1) Tento  kódex nadobúda platnosť a účinnosť 15. 3. 2013
 
(2) Slovenská realitná akadémia si vyhradzuje právo tento kódex meniť, dopĺňať alebo rušiť vydaním nového kódexu, a to v dôsledku zmien legislatívneho, ekonomického, podnikateľského alebo technického prostredia. Nové znenie kódexu nemá spätnú účinnosť.

(3) Pokiaľ realitný poradca so zmenou kódexu nesúhlasí, je oprávnený vyjadriť svoj nesúhlas písomným oznámením doručeným Slovenskej realitnej akadémii (Odborárske nám. 3, 81107 Bratislava) v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia (nového alebo zmeneného) kódexu na internetovej stránke www.sora.sk alebo na www.realis.sk. Ak tak realitný poradca neurobí, zmeny kódexu nadobúdajú voči nemu účinnosť. Ak realitný poradca v uvedenej lehote vyjadrí svoj nesúhlas so zmenou kódexu, dňom doručenia oznámenia Slovenskej realitnej akadémii zaniká právo realitného poradcu  využívať služby spojené s preukazom a prezentovať nehnuteľnosti a služby na stránke www.realis.sk a www.sora.sk

(4) Pre doručovanie písomností platí, že písomnosť zaslaná doporučene na poslednú známu adresu realitného poradcu oznámenú Slovenskej realitnej akadémii sa považuje za doručenú jej prevzatím, odmietnutím prevzatia alebo štrnástym dňom odo dňa jej uloženia na pošte, a to vždy na základe skutočnosti, ktorá nastane ako prvá v poradí.

 V Bratislave, dňa 15. 3. 2013
Slovenská realitná akadémia