Vyhľadávanie

V ponuke je 209 nehnuteľností.
Zoznam nehnuteľností
Novinky a aktuality
2.Obmedzenie platieb v hotovosti     Od 1.1.2013 vstúpil do účinnosti zákon č. 394 / 2012...
1.Energetická certifikácia budov   Predloženie energetického certifikátu pri realitnom obchode sa...

 

 Od 1.1.2013 vstúpil do účinnosti zákon č. 394 / 2012 Z.z., ktorý výrazne obmedzil peňažné hotovostné operácie.

Pri právnických osobách a fyzických osobách - podnikateľoch sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5.000 €. Pri fyzických osobách (nepodnikateľoch) sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15.000 €.

Podľa zákona sa za hotovostnú platbu rozumie: "odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom", čiže ľudovo povedané "z ruky do ruky".

Zmysel zákona

Zmyslom tohto zákona je zaviesť účinný nástroj v boji proti daňovým podvodom. Ako z dôvodovej správy vyplýva, v praxi sa často stáva, že najmä podnikatelia „optimalizujú" svoju daňovú povinnosť vystavovaním fiktívnych faktúr. Opatrením obmedzenia platieb v hotovosti sa má zabrániť fiktívnemu vystavovaniu príjmových a výdavkových dokladov bez reálneho toku finančných prostriedkov, „kreatívnemu účtovníctvu" na konci zdaňovacieho obdobia podľa toho, aký základ dane daňový subjekt vykazuje. Daňový úrad bude mať zároveň lepší prehľad o aktivitách podnikateľov a bude vedieť lepšie koncentrovať svoju pozornosť na podozrivé operácie.

Najväčšie škody na príjmoch štátneho rozpočtu spôsobujú umelo a účelovo vytvárané reťazce obchodníkov, ktorí si medzi sebou vystavujú fiktívne faktúry bez reálneho plnenia, následne platby buď neprebehnú alebo sú príjmovými a výdavkovými pokladničnými dokladmi deklarované hotovostné platby rádovo v sumách niekoľko stotisíc eur (fikcia zaplatenia), pričom posledný článok reťazca uplatňuje vysoký nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty.

Dopad zákona na realitné obchody

Dramatické zmeny v rámci realitných obchodov, resp. spôsobe financovaní kúpnej ceny sa zrejme neudejú. Prax za minulé obdobie potvrdzuje, že len minimálne percento prevodov peňazí sa realizovalo hotovostne. Veľká časť kupujúcich financuje úhradu kúpnej ceny prostredníctvom hypotekárneho úveru, kedy hotovostné (cash) operácie neprichádzajú do úvahy. A kupujúci, ktorí budú financovať kúpu z vlastných zdrojov, využívajú z opatrnosti bankovú vinkuláciu alebo notársku úschovu, kedy je dispozícia s hotovosťou opäť minimálna. Realitné kancelárie by si však mali dať pozor, ak by chceli pri rezervácii nehnuteľnosti prijať od kupujúceho hotovosť vyššiu ako 5.000 €. V takomto prípade je potrebné, aby ju kupujúci poukázal na účet realitnej kancelárie.

Treba tiež dodať, že platnosť právneho úkonu (napr. kúpnej zmluvy) nebude dotknutá, ak zmluvné strany porušia obmedzenie hotovostnej platby.

Pokuty

Ako to už býva, za porušenie zákona hrozia pokuty. Pokutovaný môže byť ten, ktorý platbu prijíma, ale aj ten, ktorý hotovosť odovzdáva. Pri fyzických osobách sa za porušenie zákona môže pokuta vyšplhať až do výšky 10.000 € a pri právnických osobách alebo fyzických osobách - podnikateľoch až do výšky 150.000 €. Pokutu môže udeliť daňový alebo colný úrad.

Zlé nápady na obchádzanie zákona

Hotovosť si odovzdáme za štátnymi hranicami (mimo jurisdikcie SR)

Peniaze si odovzdáme pri kávičke v Hainburgu. Kreatívnych "právnikov" nepoteším, lebo zákon myslel aj na takúto možnosť v § 7, podľa ktorého sa tento zákaz vzťahuje aj na hotovostné operácie vykonané v cudzine, ak súvisia s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky, ak odovzdávajúci alebo prijímajúci má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania.

Platba uskutočnená v desiatich splátkach

Aj na takéto obchádzanie myslel zákon v § 6 ods. 2) podľa ktorého platí: "Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu".

Poznámka na záver:

Ak bola platba medzi stranami dohodnutá v hotovosti ešte pred účinnosťou zákona (t.j. do 31.12.2012), podľa prechodných ustanovení zákona sa takáto hotovostná platba bude môcť vykonať v hotovosti, ale len do 31. marca 2013.